Hieronder alle winnaars op een rijtje.

Winnaarsronde:

1e: Bauke v/d Graaf, Jasper Boomsma en Jan Hospes (k)

2e: Theun v/d Molen, Edwin Keizer en Michel Nesse

3e: Jan Hof, Bennie Hof en Patrick Sjollema

3e: John Mons, Erik Bakker en Marten Hiemstra

5e: René Talsma, Geert Boonstra en Gerard Hiemstra

5e: Jelle Scharringa, Paulus Yde Walda en Ewald Walda

5e: Allard Hoekstra, Dylan Drent en Christa Hoekstra

5e: Johan Kwast, Pieter Scharringa en Dennis Wijnjeterp

 

Verliezersronde:

1e: Tjitte Bonnema, Duco Westerhof en Gerwin de Boer

2e: Mark Jan Riemersma, Chris Outhuijse en Annelies Outhuijse

3e: Tjipko Vellinga, Atze Bosch en Lolke Bosch

3e: Hendrik de Jong en Wytse Jan Dijkstra